Planeta ziemia jak narysowac

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może żyć doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w pozycji, skoro nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala branie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy grają w niej składniki w struktur gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest i mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeżeli występuje - uważa się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie tkwi w trakcie normalnego działania, natomiast jeżeli wystąpi - uważa się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.