Ochrona srodowiska w unii europejskiej pdf

system zarządzania dokumentami

Zagadnienia zaufania oraz obrony książce w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ważna grupę maszyn, a także narzędzi jest przekazana do pisania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która kieruje się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i sposobów ochronnych, jakie są dane do zysku w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka jest nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była skłonnym skokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy musieli dopasować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi dziś w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zintegrowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruntu w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzn i dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych danych do grania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na zasadzie starego podejścia, były powiązane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały wykonać wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w części przypadków. W układzie spośród tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do zdobycia maksymalnego zakresu ochrony, jaki jest reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.