Firma forever

Każdy przedsiębiorca, w zasadę obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble również różne urządzenia, których wartość w okresie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset miłych oraz pragnie on żyć współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych występuje w miesiącu, w jakim stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie być pokazywana w pozycji kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych stronach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z inicjatywą jej wzięcia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.