Akty prawne bip

Istniejące w regionach Unii Europejskiej znaczne różnice w przepisach prawych zwracających się do bezpieczeństwa szczególnie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że wprowadzono je ujednolicić poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Dlatego te w rozmiarze stref, które są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Nazwa tego tekstu prawnego uznaje się z języka francuskiego co dokładnie brzmi Atmosphere Explosible. Głównym zadaniem niniejszej dyrektywy było niczym najznaczniejsze zminimalizowanie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w strefach zagrożonych. W układu z tym mówiony dokument szeroko odnosi się również do organizmów ochronnych kiedy i narzędzi, które adresowane są w okolicach zagrożonych wybuchem. Mowa tutaj także o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może wychodzić z przechowywania, produkowania a jeszcze użytkowania substancji, jakie w rezultacie związania z powietrzem lub także z inną substancją mogą spowodować rzekomy wybuch. W zasięgu tych podstawy wymienić można przede każdym ciecze łatwopalne a również ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to miały oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Jednakże nie sposób opisać wszystkiego co osiąga się w przedmiotowym dokumencie. Dlatego też studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż poprawia on całe warunki oraz oczekiwania w obszarze organizmów i narzędzi przydatnych w strefach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą znajdować się w następnych dokumentach. Należy tylko pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden metoda nie mogą stanowić sprzeczne z informacją ATEX. Należy również pamiętać, że całe urządzenia dawane w przestrzeniach zagrożonych pragną być właściwie znakowane znakiem CE, co świadczy, że danie to wymagało przejść procedurę oceny zgodności przeprowadzaną przez jednostkę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (bo tak określana jest Dyrektywa ATEX) w przypadku niezgodności narzędzi w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może rozpocząć kroki do unieważnienia takich urządzeń.